Privacy statement

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Augias Corp NV (hierna ‘Wij’ of ‘Ons’ of ‘Onze’) begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u zich zorgen maakt over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die gebruik maakt van onze applicatie ROOV (hierna: onze diensten). Op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten, zullen Wij alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op een manier die hier wordt beschreven en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving.

Deze Privacy verklaring is van toepassing wanneer Wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze diensten, met andere woorden, wanneer Wij het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepalen.

Lees deze Privacy verklaring zorgvuldig door zodat u ze goed begrijpt.

1.2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de AVG (EU-verordening 2016/679 in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation de ‘GDPR’) gedefinieerd als "alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd". Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

1.3. Contactgegevens

Onze diensten worden aangeboden en beheerd door Augias Corp NV. Wij zijn actief onder het ondernemingsnummer 0670.959.094 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem, Xavier de Cocklaan 70/1, België.

In verband met deze Privacy Policy kunt u contact met ons opnemen per e-mail via dpo@roov.app.

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Afhankelijk van uw gebruik van Onze diensten kunnen wij sommige persoonsgegevens die in de onderstaande tabel worden vermeld, verzamelen en bewaren met behulp van de methode die ook in de tabel worden vermeld. Zie Onze Cookie verklaring voor meer informatie over Ons gebruik van cookies en soort gelijke technologieën.

Categorieën persoonsgegevens Hoe we de gegevens verzamelen

Accountgegevens:

 • Naam
 • Familienaam;
 • E-mail adres
 • Logingegevens;
 • Taalvoorkeur.

Deze gegevens verstrekt u Ons tijdens uw registratie of nadien via aanpassen van uw instellingen.

In het geval u inlogt via uw Apple, Facebook of Google-account (of een andere social media provider), zullen Wij de gegevens (e-mailadres, voornaam, familienaam) ontvangen van de betreffende (social media) account.

Abonnementsgegevens:

 • Facturatieadres;
 • Kredietkaartgegevens;
 • Abonnementsstatus.

Deze gegevens verstrekt u Ons in het geval u een abonnement aangaat.

Profielgegevens (portefeuille):

 • Profielfoto (optioneel);
 • Munteenheid
 • Categorieënlijst;
 • Adres (optioneel);
 • Aantal gezinsleden (optioneel);
 • Energieprofiel (meterinfo, verbruik, leverancier, tarieftype) (optioneel);
 • Telefoonnummer (optioneel).

Deze gegevens verstrekt u Ons in het geval u er zelf voor kiest om deze informatie met Ons te delen.

Documenten (optioneel):

 • Omschrijving;
 • Categorie;
 • Bedrijfsgegevens (optioneel);
 • Bedrag (optioneel);
 • Datum;
 • Betalingsmodaliteiten (optioneel).

Deze gegevens verstrekt u Ons door het zelf toevoegen (uploaden) van het desbetreffende document.

Verrichtingen (optioneel):

 • Omschrijving;
 • Categorie;
 • Gegevens tegenpartij (optioneel);
 • Bedrag;
 • Valutadatum;
 • Uitvoeringsdatum;
 • Mededeling (optioneel).

Deze gegevens verstrekt u Ons door het invullen van het desbetreffende formulier of door het koppelen van uw bankrekening informatie.

Bankrekening (optioneel)

 • Omschrijving;
 • Rekeningnummer;
 • Rekeninghouder;
 • Rekeningtype;
 • Actuele saldo;
 • Beschikbaar saldo.

Deze gegevens verstrekt u Ons door ervoor te kiezen om uw bankrekening informatie te koppelen aan uw ROOV-account.

Technische gegevens:

 • IP-adres;
 • Besturingssysteem (geanonimiseerd);
 • Browsertype en –versie (geanonimiseerd);
 • Toesteltype, -model en taal (geanonimiseerd);
 • IDFA (geanonimiseerd);
 • Google Advertiser ID (geanonimiseerd);
 • Verwijzingsbron (geanonimiseerd);

Deze gegevens verwerken Wij door middel van cookies. Zie hiervoor Onze Cookie Verklaring.

Gebruiksgegevens:

 • Acties uitgevoerd in de app (geanonimiseerd);
 • Duur van bezoek aan website (geanonimiseerd);
 • Paginaweergaven op de website(geanonimiseerd);
 • Interacties met website (geanonimiseerd);

Deze gegevens worden door Ons niet bijgehouden, maar worden wel geanonimiseerd verwerkt indien u hen daartoe de toestemming heeft gegeven door het gebruik van hun diensten (bv. Apple, Facebook, Google).

Communicatiegegevens los van account:

 • Voornaam en Familienaam;
 • E-mailadres.

Deze gegevens verstrekt u Ons door ze Ons vrijwillig mee te delen via email of worden Ons verstrekt (bij gebruik van de website en web applicatie), door Apple, Facebook of Google, indien u hen daar de toestemming voor hebt gegeven.

3. Hoe gebruiken Wij de persoonsgegevens?

Volgens de AVG moeten Wij altijd over een rechtmatige basis beschikken voor het gebruik van uw persoonsgegevens. De volgende tabel beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken, en op welke rechtsgrond Wij ons hiervoor beroepen.

Wat We doen (doeleinde) Welke gegevens worden er gebruikt Rechtmatige grondslag Bewaartermijn

U registreren op Onze applicatie ROOV

 • Accountgegevens
 • Uitvoering van een contract tussen u en Ons
 • Op uw verzoek, het nemen van stappen om een dergelijk contract aan te gaan.
 • Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens verwerkt/bewaard gedurende 1 jaar na de beëindiging.
 • Indien u de gegevens verwijdert.

Het beschikbaar stellen en beheren van uw account.

 • Accountgegevens
 • Uitvoering van een contract tussen u en Ons
 • Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de overeenkomst. Na verloop van 1 jaar na de beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens niet meer verwerkt/bewaard.
 • Indien u de gegevens verwijdert.

Het leveren van verschillende diensten van Onze applicatie, zoals bv. kostenoverzicht, budgetplanner, vergelijker, bank account informatie integratie en digitaal archief.

 • Accountgegevens;
 • Profiel gegevens (optioneel);
 • Persoonlijke financiële gegevens (optioneel);
 • Transactiegegevens (optioneel).
 • Uitvoering van een contract tussen u en Ons;
 • Transactiegegevens en persoonlijke financiële gegevens: toestemming
 • Persoonsgegevens worden bewaard gedurende 1 jaar nadat u de gegevens hebt verwijderd.
 • Na verloop van 1 jaar na de beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens niet meer verwerkt/bewaard.
 • Indien u de gegevens verwijdert of uw toestemming intrekt.

Het personaliseren en op maat maken van uw ervaring op Onze applicatie, bv. door gepersonaliseerde ervaring te verkrijgen.

 • Accountgegevens;
 • Profielgegevens;
 • Persoonlijke financiële gegevens.
 • Uitvoering van een contract tussen u en Ons
 • Op uw verzoek, het nemen van stappen om een dergelijk contract aan te gaan.
 • Persoonlijke financiële gegevens: toestemming
 • Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens niet meer verwerkt/bewaard.
 • Indien u de gegevens verwijdert of uw toestemming intrekt.

Het beheren van Onze applicatie, waaronder kwaliteitscontrole, verbetering en ontwikkeling van de dienstverlening.

 • Technische gegevens;
 • Toestemming
 • Onze legitieme belangen, zodat de applicatie technisch goed functioneert in overeenstemming met betrekking tot noodzakelijke cookies zoals bedoeld in Onze Cookie Verklaring.

Zie de Cookie Verklaring.

Aankopen via de applicatie ROOV verrichten.

 • Accountgegevens;
 • Transactiegegevens.
 • Uitvoering van een contract tussen u en Ons
 • Transactiegegevens: Toestemming

De gegevens worden niet opgeslagen door Ons, maar worden enkel met uw toestemming doorgestuurd naar een derde partij die ze verwerkt.

Communiceren met u.

 • Communicatiegegevens

Legitiem belang: om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook (bijv. wanneer u contact met ons opneemt via sociale media, telefoon of e-mail);

De gegevens worden bewaard gedurende 2 jaar na het antwoord.

OF

Persoonsgegevens worden bewaard totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie en in ieder geval maximaal 2 jaar na het antwoord.

U voorzien van marketing gerelateerde informatie via e-mail waarvoor u toestemming heeft gegevens (direct marketing). U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via door te klikken op de link ‘uitschrijven’ in de betreffende e-mail of door een andere actie die daarin wordt beschreven.

 • Accountgegevens

Toestemming

Uw gegevens worden gebruikt totdat u zich afmeldt.

Daarnaast kunnen Wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij onderworpen zijn. Onverminderd bovenstaande kunnen Wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging in het geval van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is volledig vrijwillig en daarom is de omvang van de gegevens die door de aanbieder worden verwerkt voornamelijk afhankelijk van de ROOV-functies die u wilt gebruiken.

4. Profilering

Wij maken gebruik van de geautomatiseerde systemen voor het uitvoeren van bepaalde vormen van profilering. De profilering leidt niet tot geautomatiseerde besluitvorming die voor u rechtsgevolgen heeft.

De volgende gegevens kunnen worden geanalyseerd of voorspeld door middel van profilering:

Voor de volgende doeleinden:

5. Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van Ons bedrijf. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor bepaalde dienstverlening. In dit geval zullen Wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker zal dan steeds volgens Onze instructies handelen.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

6. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

In beginsel zullen We uw persoonsgegevens niet delen met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke doeleinden dan ook, behoudens de onderstaande uitzondering.

In sommige omstandigheden kunnen Wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te delen als Wij betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een geautoriseerde overheidsinstantie.

Het delen van uw persoonsgegevens met andere gebruikers van ROOV is een mogelijkheid die u wordt geboden, maar louter optioneel en louter afhankelijk van uw persoonlijke beslissing. Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld worden gebruikt door gehuwde of samenwonende partners, maar ook door andere gebruikers.

7. Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

In beginsel verwerken Wij de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (de ‘EER’). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

In sommige gevallen kunnen Wij uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de EER. Deze staan bekend als ‘derde landen’ en hebben mogelijk minder strenge wetgeving op het gebied van gegevensbescherming dan de EER-landen. Dit betekent dat Wij extra stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als in de EER. Wij zullen met deze partijen de Standard Contractual Clauses (SCC’s, goedgekeurd door de Europese Commissie) aangaan en er worden aanvullende maatregelen genomen om de gegevens van Onze gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

8. Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als Wij onze service uitbreiden of aanpassen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Eventuele wijzigingen zullen op Onze website worden geplaatst. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacy verklaring.

Indien Wij in het bezit zijn van uw email adres (omdat u bv. klant bent of omdat u bent ingeschreven op onze online newsletter) dan engageren Wij ons ertoe om u van iedere belangrijke wijziging in onze Privacy verklaring in kennis te stellen via email.

9. Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een kennisgeving via mail aan Ons. Zie paragraaf 1.3 voor de contactgegevens.

Wij zullen op uw verzoek reageren binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal gesproken streven Wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop Wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

9.1. Het recht op inzage

U hebt het recht om te bevestigen of Wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar Wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen Wij u een digitale kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

9.2. Het recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

9.3. Het recht om te wissen (vergetelheid)

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

9.4. Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen Wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere Wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van groot openbaar belang.

9.5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen Wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij Wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen Onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen Wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

Verder heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van openbaar belang.

9.6. Het recht op gegevensportabiliteit

Voor zover de rechtsgrond voor Onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op:
(a) toestemming; of
(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit, en deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

9.7. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat Onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9.8. Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor Onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

10. Actualisering van uw persoonsgegevens

Indien u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens die Wij over u hebben niet correct zouden zijn, kunt u ons dit laten weten met de vraag om deze eventueel te corrigeren of bij te werken. U kunt een dergelijk verzoek indienen via mailadres: dpo@roov.app Wij zullen u uiteraard om bepaalde identificatiegegevens vragen om er zeker van te zijn dat de indiener van het verzoek wel degelijk de persoon in kwestie is.