Algemene voorwaarden

Uitgiftedatum: 27 januari 2023

Bedrijfsinformatie

ROOV is een applicatie voor verschillende platformen, ontwikkeld en aangeboden aan klanten (“Gebruiker(s)”) door Augias Corp NV (“Aanbieder”).

Augias Corp is een naamloze vennootschap, ingeschreven in de KBO (Gent) onder het nummer 0670.959.094, met maatschappelijke zetel te België, Deurle 9831, Xavier De Cocklaan 70/1.

ROOV is een applicatie die helpt de financiële huishouding van de Gebruiker te beheren door o.a. de volgende functionaliteiten aan te bieden: budgettering van uw inkomsten en uitgaven, digitaal archief van al uw documenten, digitale marktplaats, informatie over bankrekeningen,... al dan niet in het kader van schuldbemiddeling, financieel beheer, budgetbegeleiding of (sociale) huur. (“ROOV-applicatie”).

Alle communicaties en meldingen kunnen gestuurd worden naar customercare@roov.app.

Toepasselijke algemene voorwaarden

De juridische relatie die bestaat tussen de Aanbieder en de Gebruiker wordt beheerst door deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden"). Wanneer een bepaalde zaak niet in de Algemene Voorwaarden aan bod komt, is de toepasselijke wet, of bij gebreke daarvan, de algemeen aanvaarde praktijk in soortgelijke sectoren van toepassing.

Het gebruik van de ROOV-applicatie door de Gebruikers en alle andere mogelijke diensten die via deze applicatie door de Aanbieder worden aangeboden, maakt onderwerp uit van de Algemene Voorwaarden, die na aanvaarding een juridisch bindende overeenkomst tussen de Gebruiker en de Aanbieder zijn. (“Overeenkomst”).

Na het downloaden van de ROOV-applicatie dient de Gebruiker de Algemene Voorwaarden te aanvaarden voordat hij het registratieproces kan doorlopen. De Algemene Voorwaarden zijn altijd raadpleegbaar op de website (www.roov.app) of in de ROOV-applicatie en de Gebruikers kunnen per e-mail vragen dat ze worden toegestuurd als PDF-bestand. De Gebruiker kan de Algemene Voorwaarden slechts aanvaarden indien hij minstens 15 jaar oud is en voldoende handelingsbekwaam om een overeenkomst af te sluiten. Indien de Gebruiker jonger is dan 18 jaar, moet hij/zij toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden en de ROOV-applicatie te gebruiken.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat alle communicaties per e-mail of op een andere elektronische wijze gebeuren.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. Gebruikers zullen op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen 2 maanden na deze kennisgeving van kracht zijn. Door ROOV te blijven gebruiken, geeft de Gebruiker aan deze wijzigingen te aanvaarden. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan hij/zij de overeenkomst beëindigen door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar de Aanbieder. Het uitbrengen van een bijgewerkte versie van de ROOV-applicatie kan voorafgaan aan de ingangsdatum van de aangepaste Algemene Voorwaarden voor de bestaande Gebruikers. Gebruikers kunnen verplicht worden om de aangepaste Algemene Voorwaarden te aanvaarden teneinde alle functies van de bijgewerkte versie van de ROOV-applicatie te kunnen gebruiken.

Termijn en beëindiging

De Overeenkomst blijft volledig gelden tot ze door de Gebruiker of de Aanbieder wordt beëindigd. De Gebruiker kan de Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de Aanbieder te sturen en de ROOV-applicatie te verwijderen. De Aanbieder kan de Overeenkomst beëindigen door schriftelijke kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook met een kennisgevingstermijn van 2 maanden. De Aanbieder kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen wanneer er een schending van de Voorwaarden door de Gebruiker plaatsvindt, als de Aanbieder hiertoe wettelijk verplicht is of de Aanbieder de ROOV-applicatie niet langer aanbiedt.

Beëindiging van de Overeenkomst betekent dat de Gebruikersaccount vanaf de ingangsdatum verwijderd wordt.

Betaalde functies worden in het abonnement aangeboden voor een bepaalde termijn. Wanneer de betaalde functies schriftelijk opgezegd worden, gaat de opzegging in na de laatste dag van de abonnementsperiode en wordt ROOV gedowngraded. Er is geen restitutie van de betaalde functies. Bij gebrek aan een schriftelijke kennisgeving van opzegging door de Gebruiker voor het einde van de looptijd, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor dezelfde looptijd.

Registratie en gebruik

Voorafgaand aan elk gebruik van de ROOV-applicatie moet de Gebruiker zich registreren. De Gebruiker kan zich registreren met zijn/haar e-mail, Apple ID, Facebook of Google-account. De Gebruiker gaat ermee akkoord alleen correcte en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en deze actueel te houden. De Gebruiker moet de inloggegevens voor de ROOV-applicatie vertrouwelijk en veilig houden en mag ze zeker met niemand delen.

Bij schuldbemiddeling, financieel beheer, budgetbegeleiding of (sociale) verhuur voert de Gebruiker de van de bemiddelaar, budgetbeheerder of voogd ontvangen code in om de subrekening te koppelen aan zijn/haar rekening in de ROOV-applicatie. Bovendien kan de Gebruiker zijn/haar eigen bankrekening koppelen aan de ROOV-applicatie en deze indien gewenst delen met de bemiddelaar, budgetbeheerder of voogd. De Gebruiker kan dan zijn/haar banktransacties en saldo delen met de bemiddelaar, budgetbeheerder of voogd.

In het kader van schuldbemiddeling stemt de Gebruiker er door het invoeren van de van de bemiddelaar ontvangen code mee in dat de bemiddelaar de respectievelijke kosten op jaarbasis aan de Gebruiker doorrekent, waarbij de Gebruiker de bemiddelaar uitdrukkelijk machtigt om deze kosten te betalen via de rekening die door de bemiddelaar wordt beheerd.

De Gebruiker is de enige verantwoordelijke en aansprakelijke voor elke en alle activiteiten die plaats vinden onder zijn/haar account.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om een registratie te weigeren of het gebruik van de ROOV-applicatie op te schorten voor een Gebruiker, op welk moment dan ook.

De ROOV-applicatie mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, voor het doel waarvoor deze is bestemd en met inachtneming van alle toepasselijke wetten en eventuele voorwaarden van derden.

Gebruikersinhoud

De Gebruiker kan alle documenten met betrekking tot zijn/haar financiële huishouding (facturen, garantiebewijzen, contractuele documenten, verzekeringspolissen,...) invoeren en uploaden naar de ROOV-applicatie. Deze haalt dan de nodige informatie uit de geüploade documenten zodat de functies van de ROOV-applicatie op een correcte en goede manier kunnen gebruikt worden.

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die u in de ROOV-applicatie heeft ingevoerd of ermee heeft gesynchroniseerd of die door ROOV is gecreëerd op basis van de input van de Gebruiker.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de ingevoerde of geüploade inhoud in de ROOV-applicatie of de inhoud die daarmee gesynchroniseerd is.

Geen professioneel advies

Op basis van gebruikersinhoud kan de ROOV-applicatie de Gebruiker gepersonaliseerde adviezen verstrekken over financiële gezondheid (zoals metingen en analyses van diverse financiële indicatoren) of commerciële aanbiedingen.

Gebruiker erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat zulk advies, rapporten of commerciële aanbiedingen geen professioneel financieel, fiscaal, boekhoudkundig, investerings- of ander professioneel advies vormen en de Aanbieder geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking daartoe. De Aanbieder zal nooit aansprakelijk kunnen gehouden worden voor enige schade veroorzaakt aan de Gebruiker of een derde persoon die het gevolg is van het gebruik door de Gebruiker van dergelijk financieel advies of commerciële aanbiedingen.

De Gebruiker zal meldingen ontvangen over zijn/haar financiële situatie. Hij/zij kan ook een jaar-, maand- of kwartaalrapport van de statistieken downloaden in de ROOV-applicatie. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de meldingen, de onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige inhoud van rapportages of enige andere informatie die door de ROOV-applicatie wordt verstrekt.

Licentie en eigendom

De ROOV-applicatie en alle rechten daarop, inclusief intellectuele eigendomsrechten, blijven eigendom van de Aanbieder of van zijn licentiegevers. Niets wat in deze Algemene Voorwaarden staat, kan worden opgevat als het verlenen van rechten aan de Gebruiker, met uitzondering van het beperkte gebruiksrecht zoals hieronder vermeld.

Onderworpen aan de Algemene Voorwaarden, verleent de Aanbieder de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie, voor toegang tot en gebruik van de ROOV-applicatie en de betaalde functies daarvan, gekocht in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, op elk apparaat van hetzelfde platform dat u bezit en beheert. De licentie wordt enkel en alleen verleend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de Gebruiker. Daarom mag de Gebruiker de ROOV-toepassing niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, overdragen, herdistribueren of in sublicentie geven. Diensten van derden die deel uitmaken van de ROOV-toepassing worden aan de Gebruiker in licentie gegeven, ofwel onder deze Algemene Voorwaarden, ofwel onder de licentievoorwaarden van de derde, indien dit van toepassing zou zijn.

De Gebruiker mag geen toegang proberen te verkrijgen tot ROOV via andere middelen dan de officiële applicatie en mag de technologie die wordt gebruikt om de ROOV-applicatie te beschermen niet omzeilen.

Onderhoud en ondersteuning

De ROOV-applicatie kent een voortdurende ontwikkeling en de Aanbieder behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de ROOV-applicatie bij te werken, de aard van de ROOV-applicatie te veranderen of sommige functies te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers.

De Gebruiker erkent dat de Aanbieder geen verplichting heeft om ROOV te onderhouden of bij te werken.

Het kan gebeuren dat ROOV of geïntegreerde diensten van derden tijdelijk niet beschikbaar zijn door onderhoud, bepaalde technische problemen of andere gebeurtenissen waarover de Aanbieder geen controle heeft. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen, defecten, systeemfouten of andere gebeurtenissen buiten zijn redelijke controle, waardoor de diensten die op de ROOV-applicatie worden aangeboden ontoegankelijk of verstoord zijn.

Betaalde functies

Met de gratis versie van de ROOV-applicatie kunnen Gebruikers alleen de basisfuncties van ROOV gebruiken. De Gebruiker kan betaalde functies verkrijgen door zijn/haar abonnement te upgraden. In het kader van schuldbemiddeling, financieel beheer of budgetbegeleiding kan het zijn dat de Gebruiker de gebruikskosten van de applicatie moet dragen. De Aanbieder garandeert niet dat de ROOV-applicatie altijd gratis zal zijn en behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de prijzen op elk moment te wijzigen.

Gedetailleerde informatie over de prijzen en de functies is beschikbaar op de website www.roov.app.

Het downloaden of gebruiken van ROOV kan extra kosten met zich meebrengen voor de internetverbinding volgens de standaardtarieven van de internetprovider. De Gebruiker draagt alle daaraan verbonden kosten.

Betalingen en restituties

De Gebruiker kan zich abonneren op de betaalde functies door zijn/haar abonnement in de ROOV-applicatie te upgraden. Door de aankoop in de ROOV-applicatie te bevestigen, zijn de betaalde functies onmiddellijk van kracht en erkent de Gebruiker dat hij/zij daardoor zijn/haar herroepingsrecht verliest.

De betaling is verschuldigd en betaalbaar onmiddellijk na voltooiing van het aankoopproces en kan worden uitgevoerd via de betaalmethoden die worden aangegeven tijdens het aankoopproces. De uitvoering begint onmiddellijk na een succesvolle afhandeling van de betalingstransactie langs elektronische weg door de ontgrendeling van betaalde functies in de ROOV-applicatie van de Gebruiker.

In geval van stilzwijgende verlenging van een abonnement wordt de prijs in rekening gebracht op de eerste dag van de nieuwe termijn.

Er zijn geen terugbetalingen voor de betaalde functies.

Proefperiode

De Aanbieder kan betaalde functies aanbieden met een vooraf bepaalde proefperiode zonder betaling. De Gebruiker moet echter zijn/haar betalingsgegevens verstrekken om een dergelijke proefperiode te starten. Indien geen bericht van opzegging wordt ontvangen van de Gebruiker voor het einde van de proefperiode, zal de te betalen abonnementstermijn ingaan op de eerste dag na het einde van de proefperiode en zal de betaling worden verwerkt. Door het starten van het abonnement met proefperiode en het verstrekken van betalingsgegevens gaat de Gebruiker akkoord met eventuele toekomstige kosten voor het abonnement na de proefperiode.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het registreren voor en het downloaden van de ROOV-applicatie, en tijdens het gebruik van de diensten, verwerkt de Aanbieder persoonsgegevens van de Gebruiker.

Verdere details omtrent het verwerken van persoonsgegevens kunnen gevonden worden in het Privacybeleid, dat beschikbaar is in de applicatie of op de website.

Garanties en beperking van aansprakelijkheid

De Gebruiker download de ROOV-applicatie op eigen verantwoordelijkheid en de Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de apparaten van de Gebruiker. De Aanbieder is evenmin aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de ROOV-applicatie.

De ROOV-applicatie wordt aangeboden "as is" en "as available" zonder enige uitdrukkelijke garanties of verklaringen over de toegankelijkheid, de nauwkeurigheid of de functionaliteit. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen of technische storingen, behalve wanneer een dergelijke storing is veroorzaakt door bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van de Aanbieder.

Voor zover de wet dit toestaat en onverminderd enige andere beperking van aansprakelijkheid zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden, is de Aanbieder niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of verlies geleden door de Gebruiker of derden.

Schadeloosstelling

De Gebruiker gaat ermee akkoord de Aanbieder, haar directeuren, functionarissen, werknemers en andere vertegenwoordigers te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik door de Gebruiker van ROOV en geïntegreerde diensten van derden, inclusief alle aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit alle vorderingen, directe of indirecte schade, winstderving, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en honoraria van advocaten.

Diensten van derden

ROOV of delen ervan kunnen diensten of inhoud van derden integreren of op een andere wijze bevatten. De Gebruiker erkent dat ook andere voorwaarden van toepassing kunnen zijn op zijn/haar gebruik van dergelijke diensten van derden (inclusief privacybeleid) en dat de Aanbieder de beschikbaarheid van dergelijke diensten en inhoud niet kan garanderen. De Gebruiker moet akkoord gaan met en voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van de ROOV-applicatie. Het betekent niet dat omdat ROOV diensten of inhoud van derden integreert of op een andere wijze bevat, er ook ontegensprekelijk goedkeuring van ROOV is door de betreffende derden.

Toepasselijk recht en geschillen

Tenzij anders vereist door een dwingende wet van enig rechtsgebied, zullen de Algemene Voorwaarden en geschillen of claims die eruit voortvloeien of verband houden met hun onderwerp of vorm, beheerst worden door de wetten van België. Alle gerechtelijke geschillen zullen worden verwezen naar de rechtbanken met materiële en lokale jurisdictie gebaseerd op het adres van de maatschappelijke zetel van de Aanbieder.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in het Nederlands, Frans en Engels. In geval van betwisting of tegenspraak tussen de verschillende teksten, is de Engelse tekst doorslaggevend.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden op welke manier of in welke mate dan ook ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele manier invloed hebben op andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of deze ongeldig of onuitvoerbaar maken. De bepaling zal worden uitgevoerd voor zover de wet dat toestaat of ze wordt verondersteld te zijn vervangen door een bepaling die geldig en afdwingbaar is, en die de oorspronkelijke bedoeling en doel het dichtst benadert.

Klachten en contactinformatie

Alle vragen, klachten of meldingen met betrekking tot de ROOV-applicatie kunnen gestuurd worden naar customercare@roov.app.

In de Gebruiker niet tevreden is met het antwoord van de Aanbieder, dan kan hij/zij altijd een klacht indienen bij Ombudsfin – North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussels or ombudsman@ombudsfin.be.